TE Connectivity

 

TE 的 Dynamic 系列连接器解决方案包括从信号级电路到电源电路连接的连接器解决方案,所有组件均位于一个坚固耐用的工业化包装内。 我们的工程师专为控制系统应用设计了此产品系列,满足高密度、信号和电源应用需求。这些线到板、线到面板和线到线连接器有多种外壳(位数和键位)可供选择,可满足绝大多数的应用要求。我们提供标准的压接型和弹簧夹型,标准化的端子可减少所需的压接工具种类。

 

 

Dynamic 系列连接器系统

 

信号应用连接器

认识 Dynamic 系列信号产品 – TE 可靠的信号连接器系列,适用于线到板、线到线和线到面板应用。

 

电源应用连接器

我们的电源连接器系列提供高效且可靠的电源连接方案,解决客户在电源应用中的难题。

 

特殊元器件

Dynamic 系列灵活的可扩展、定制化能力,满足非标连接解决方案的要求。其中包括 IP67 防护等级的信号、电源分配和气动连接器。安装附件也是我们产品组合的一部分。

 

 

 

DYNAMIC 系列 3000

Dynamic 3000 系列是产品最丰富的 Dynamic 主系列。提供压接和弹簧夹型连接器。标准型间距为 3.81mm,高压型间距为 5.08mm,弹簧夹型间距为 7.5mm - 15A/600V/28-14 AWG (UL)

 

 

 

TE Connectivity / AMP 1-1123624-2

TE Connectivity / AMP 1-1123624-5

TE Connectivity / AMP 1-175194-2

TE Connectivity / AMP 1-175194-2

TE Connectivity / AMP 1-175194-2

TE Connectivity / AMP 1-175194-3

TE Connectivity / AMP 1-175194-5

TE Connectivity / AMP 1-175195-2

TE Connectivity / AMP 1-175195-3

TE Connectivity / AMP 1-175195-5

TE Connectivity / AMP 1-175195-5

TE Connectivity / AMP 1-175195-5

TE Connectivity / AMP 1-175196-2

TE Connectivity / AMP 1-175196-2

TE Connectivity / AMP 1-175196-2

TE Connectivity / AMP 1-175196-3

TE Connectivity / AMP 1-175196-5

TE Connectivity / AMP 1-175196-5

TE Connectivity / AMP 1-175196-5

TE Connectivity / AMP 1-175216-2

TE Connectivity / AMP 1-175216-3

TE Connectivity / AMP 1-175216-5

TE Connectivity / AMP 1-175217-2

TE Connectivity / AMP 1-175217-3

TE Connectivity / AMP 1-175217-5

TE Connectivity / AMP 1-175218-2

TE Connectivity / AMP 1-175218-3

TE Connectivity / AMP 1-175218-5

TE Connectivity / AMP 1-176346-7

TE Connectivity / AMP 1-176346-8

TE Connectivity / AMP 1-177555-2

TE Connectivity / AMP 1-177648-3

TE Connectivity / AMP 1-177648-5

TE Connectivity / AMP 1-177648-7

TE Connectivity / AMP 1-177648-8

TE Connectivity / AMP 1-177662-2

TE Connectivity / AMP 1-177665-2

TE Connectivity / AMP 1-178127-6

TE Connectivity / AMP 1-178128-2

TE Connectivity / AMP 1-178128-3

TE Connectivity / AMP 1-178128-4

TE Connectivity / AMP 1-178128-5

TE Connectivity / AMP 1-178128-6

TE Connectivity / AMP 1-178129-6

TE Connectivity / AMP 1-178136-2

TE Connectivity / AMP 1-178136-3

TE Connectivity / AMP 1-178136-5

TE Connectivity / AMP 1-178137-2

TE Connectivity / AMP 1-178137-3

TE Connectivity / AMP 1-178137-5

TE Connectivity / AMP 1-178138-2

TE Connectivity / AMP 1-178138-3

TE Connectivity / AMP 1-178138-5

TE Connectivity / AMP 1-178139-2

TE Connectivity / AMP 1-178139-3

TE Connectivity / AMP 1-178139-5

TE Connectivity / AMP 1-178140-2

TE Connectivity / AMP 1-178140-3

TE Connectivity / AMP 1-178140-5

TE Connectivity / AMP 1-178141-2

TE Connectivity / AMP 1-178141-3

TE Connectivity / AMP 1-178141-5

TE Connectivity / AMP 1-178288-3

TE Connectivity / AMP 1-178288-4

TE Connectivity / AMP 1-178288-5

TE Connectivity / AMP 1-178288-6

TE Connectivity / AMP 1-178288-7

TE Connectivity / AMP 1-178288-8

TE Connectivity / AMP 1-178293-2

TE Connectivity / AMP 1-178293-3

TE Connectivity / AMP 1-178293-5

TE Connectivity / AMP 1-178294-2

TE Connectivity / AMP 1-178294-3

TE Connectivity / AMP 1-178294-5

TE Connectivity / AMP 1-178295-2

TE Connectivity / AMP 1-178295-3

TE Connectivity / AMP 1-178295-5

TE Connectivity / AMP 1-178296-2

TE Connectivity / AMP 1-178296-3

TE Connectivity / AMP 1-178296-5

TE Connectivity / AMP 1-178297-2

TE Connectivity / AMP 1-178297-3

TE Connectivity / AMP 1-178297-5

TE Connectivity / AMP 1-178298-2

TE Connectivity / AMP 1-178298-3

TE Connectivity / AMP 1-178298-5

TE Connectivity / AMP 1-178313-2

TE Connectivity / AMP 1-178313-5

TE Connectivity / AMP 1-178314-2

TE Connectivity / AMP 1-178314-3

TE Connectivity / AMP 1-178314-5

TE Connectivity / AMP 1-178315-2

TE Connectivity / AMP 1-178315-3

TE Connectivity / AMP 1-178315-5

TE Connectivity / AMP 1-178316-2

TE Connectivity / AMP 1-178316-3

TE Connectivity / AMP 1-178316-5

TE Connectivity / AMP 1-178317-2

TE Connectivity / AMP 1-178317-3

TE Connectivity / AMP 1-178317-5

TE Connectivity / AMP 1-178318-2

TE Connectivity / AMP 1-178318-3

TE Connectivity / AMP 1-178318-5

TE Connectivity / AMP 1-178802-3

TE Connectivity / AMP 1-178802-5

TE Connectivity / AMP 1-178802-7

TE Connectivity / AMP 1-178802-8

TE Connectivity / AMP 1-179051-5

TE Connectivity / AMP 1-179188-2

TE Connectivity / AMP 1-179188-3

TE Connectivity / AMP 1-179276-2

TE Connectivity / AMP 1-179276-3

TE Connectivity / AMP 1-179276-5

TE Connectivity / AMP 1-179277-2

TE Connectivity / AMP 1-179277-3

TE Connectivity / AMP 1-179277-5

TE Connectivity / AMP 1-179552-2

TE Connectivity / AMP 1-179552-3

TE Connectivity / AMP 1-179552-4

TE Connectivity / AMP 1-179553-2

TE Connectivity / AMP 1-179553-3

TE Connectivity / AMP 1-179553-4

TE Connectivity / AMP 1-179554-3

TE Connectivity / AMP 1-179554-6

TE Connectivity / AMP 1-179555-3

TE Connectivity / AMP 1-179555-6

TE Connectivity / AMP 1-179555-8

TE Connectivity / AMP 1-2013519-0

TE Connectivity / AMP 1-2013519-3

TE Connectivity / AMP 1-2013522-3

TE Connectivity / AMP 1-316080-2

TE Connectivity / AMP 1-316080-3

TE Connectivity / AMP 1-316080-5

TE Connectivity / AMP 1-316081-2

TE Connectivity / AMP 1-316081-3

TE Connectivity / AMP 1-316081-5

TE Connectivity / AMP 1-316130-2

TE Connectivity / AMP 1-316130-3

TE Connectivity / AMP 1-316130-5

TE Connectivity / AMP 1-316131-2

TE Connectivity / AMP 1-316131-3

TE Connectivity / AMP 1-316131-5

TE Connectivity / AMP 1-316132-2

TE Connectivity / AMP 1-316132-3

TE Connectivity / AMP 1-316132-5

TE Connectivity / AMP 1-316133-2

TE Connectivity / AMP 1-316133-3

TE Connectivity / AMP 1-316133-5

TE Connectivity / AMP 1318095-1

TE Connectivity / AMP 1318095-2

TE Connectivity / AMP 1-353715-2

TE Connectivity / AMP 1-353715-2

TE Connectivity / AMP 1-353715-2

TE Connectivity / AMP 1-353715-3

TE Connectivity / AMP 1-353715-5

TE Connectivity / AMP 1-353717-2

TE Connectivity / AMP 1-353717-3

TE Connectivity / AMP 1-353717-5

TE Connectivity / AMP 1376133-2

TE Connectivity / AMP 1376807-1

TE Connectivity / AMP 1376807-2

TE Connectivity / AMP 1674157-7

TE Connectivity / AMP 1717412-5

TE Connectivity / AMP 175194-2

TE Connectivity / AMP 175194-3

TE Connectivity / AMP 175195-2

TE Connectivity / AMP 175195-2

TE Connectivity / AMP 175195-2

TE Connectivity / AMP 175195-3

TE Connectivity / AMP 175196-2

TE Connectivity / AMP 175196-2

TE Connectivity / AMP 175196-2

TE Connectivity / AMP 175196-3

TE Connectivity / AMP 175216-2

TE Connectivity / AMP 175216-3

TE Connectivity / AMP 175217-2

TE Connectivity / AMP 175217-3

TE Connectivity / AMP 175218-2

TE Connectivity / AMP 175218-3

TE Connectivity / AMP 175284-2

TE Connectivity / AMP 175284-3

TE Connectivity / AMP 175284-5

TE Connectivity / AMP 175285-2

TE Connectivity / AMP 175285-2

TE Connectivity / AMP 175285-2

TE Connectivity / AMP 175285-3

TE Connectivity / AMP 175285-5

TE Connectivity / AMP 175285-5

TE Connectivity / AMP 175285-5

TE Connectivity / AMP 175286-2

TE Connectivity / AMP 175286-2

TE Connectivity / AMP 175286-2

TE Connectivity / AMP 175286-3

TE Connectivity / AMP 175286-3

TE Connectivity / AMP 175286-3

TE Connectivity / AMP 175286-5

TE Connectivity / AMP 175286-5

TE Connectivity / AMP 175286-5

TE Connectivity / AMP 175287-2

TE Connectivity / AMP 175287-3

TE Connectivity / AMP 175287-5

TE Connectivity / AMP 175288-2

TE Connectivity / AMP 175288-3

TE Connectivity / AMP 175288-5

TE Connectivity / AMP 175289-2

TE Connectivity / AMP 175289-3

TE Connectivity / AMP 175289-5

TE Connectivity / AMP 175362-1

TE Connectivity / AMP 175362-2

TE Connectivity / AMP 175362-3

TE Connectivity / AMP 175363-1

TE Connectivity / AMP 175363-2

TE Connectivity / AMP 175363-3

TE Connectivity / AMP 175365-2

TE Connectivity / AMP 175365-3

TE Connectivity / AMP 175365-5

TE Connectivity / AMP 175855-1

TE Connectivity / AMP 177555-2

TE Connectivity / AMP 177555-3

TE Connectivity / AMP 177555-5

TE Connectivity / AMP 178214-1

TE Connectivity / AMP 178216-2

TE Connectivity / AMP 178216-3

TE Connectivity / AMP 178216-5

TE Connectivity / AMP 178289-3

TE Connectivity / AMP 178289-4

TE Connectivity / AMP 178289-5

TE Connectivity / AMP 178289-6

TE Connectivity / AMP 178289-7

TE Connectivity / AMP 178289-8

TE Connectivity / AMP 178303-2

TE Connectivity / AMP 178303-3

TE Connectivity / AMP 178303-5

TE Connectivity / AMP 178305-2

TE Connectivity / AMP 178305-3

TE Connectivity / AMP 178305-5

TE Connectivity / AMP 178306-2

TE Connectivity / AMP 178306-3

TE Connectivity / AMP 178306-5

TE Connectivity / AMP 178307-2

TE Connectivity / AMP 178307-3

TE Connectivity / AMP 178307-5

TE Connectivity / AMP 178308-2

TE Connectivity / AMP 178308-3

TE Connectivity / AMP 178308-5

TE Connectivity / AMP 178323-2

TE Connectivity / AMP 178323-3

TE Connectivity / AMP 178323-5

TE Connectivity / AMP 178325-2

TE Connectivity / AMP 178325-3

TE Connectivity / AMP 178325-5

TE Connectivity / AMP 178326-2

TE Connectivity / AMP 178326-3

TE Connectivity / AMP 178326-5

TE Connectivity / AMP 178327-2

TE Connectivity / AMP 178327-3

TE Connectivity / AMP 178327-5

TE Connectivity / AMP 178328-2

TE Connectivity / AMP 178328-3

TE Connectivity / AMP 178328-5

TE Connectivity / AMP 178803-3

TE Connectivity / AMP 178803-5

TE Connectivity / AMP 178803-6

TE Connectivity / AMP 178803-7

TE Connectivity / AMP 178803-8

TE Connectivity / AMP 178964-3

TE Connectivity / AMP 178964-4

TE Connectivity / AMP 178964-5

TE Connectivity / AMP 178964-6

TE Connectivity / AMP 178964-7

TE Connectivity / AMP 178964-8

TE Connectivity / AMP 1827691-2

TE Connectivity / AMP 1903601-5

TE Connectivity / AMP 1-917266-3

TE Connectivity / AMP 1-917337-2

TE Connectivity / AMP 1-917337-3

TE Connectivity / AMP 1-917337-5

TE Connectivity / AMP 1-917338-2

TE Connectivity / AMP 1-917338-3

TE Connectivity / AMP 1-917338-5

TE Connectivity / AMP 1-917484-2

TE Connectivity / AMP 1-917484-2

TE Connectivity / AMP 1-917484-2

TE Connectivity / AMP 1-917484-3

TE Connectivity / AMP 1-917484-5

TE Connectivity / AMP 1-917484-5

TE Connectivity / AMP 1-917484-5

TE Connectivity / AMP 1-917511-2

TE Connectivity / AMP 1-917511-3

TE Connectivity / AMP 1-917511-5

TE Connectivity / AMP 1-917657-2

TE Connectivity / AMP 1-917657-3

TE Connectivity / AMP 1-917657-5

TE Connectivity / AMP 1-917658-2

TE Connectivity / AMP 1-917658-3

TE Connectivity / AMP 1-917658-5

TE Connectivity / AMP 1-917659-5

TE Connectivity / AMP 1-917659-6

TE Connectivity / AMP 1-917659-8

TE Connectivity / AMP 2-177648-3

TE Connectivity / AMP 2-178127-6

TE Connectivity / AMP 2-178128-2

TE Connectivity / AMP 2-178128-3

TE Connectivity / AMP 2-178128-4

TE Connectivity / AMP 2-178128-5

TE Connectivity / AMP 2-178128-6

TE Connectivity / AMP 2-178129-6

TE Connectivity / AMP 2-178136-2

TE Connectivity / AMP 2-178136-3

TE Connectivity / AMP 2-178136-5

TE Connectivity / AMP 2-178137-2

TE Connectivity / AMP 2-178137-3

TE Connectivity / AMP 2-178137-5

TE Connectivity / AMP 2-178138-2

TE Connectivity / AMP 2-178138-3

TE Connectivity / AMP 2-178138-5

TE Connectivity / AMP 2-178139-2

TE Connectivity / AMP 2-178139-3

TE Connectivity / AMP 2-178139-5

TE Connectivity / AMP 2-178140-2

TE Connectivity / AMP 2-178140-3

TE Connectivity / AMP 2-178140-5

TE Connectivity / AMP 2-178288-3

TE Connectivity / AMP 2-178288-4

TE Connectivity / AMP 2-178288-6

TE Connectivity / AMP 2-178293-2

TE Connectivity / AMP 2-178293-3

TE Connectivity / AMP 2-178293-5

TE Connectivity / AMP 2-178294-2

TE Connectivity / AMP 2-178294-3

TE Connectivity / AMP 2-178294-5

TE Connectivity / AMP 2-178296-2

TE Connectivity / AMP 2-178296-5

TE Connectivity / AMP 2-178298-2

TE Connectivity / AMP 2-178298-3

TE Connectivity / AMP 2-178313-2

TE Connectivity / AMP 2-178313-3

TE Connectivity / AMP 2-178313-5

TE Connectivity / AMP 2-178314-2

TE Connectivity / AMP 2-178314-3

TE Connectivity / AMP 2-178314-5

TE Connectivity / AMP 2-178316-2

TE Connectivity / AMP 2-178316-3

TE Connectivity / AMP 2-178316-5

TE Connectivity / AMP 2-178318-2

TE Connectivity / AMP 2-178802-3

TE Connectivity / AMP 2-178802-8

TE Connectivity / AMP 2-179276-2

TE Connectivity / AMP 2-179276-3

TE Connectivity / AMP 2-179277-2

TE Connectivity / AMP 2-179277-3

TE Connectivity / AMP 2-179277-5

TE Connectivity / AMP 2-179552-2

TE Connectivity / AMP 2-179552-3

TE Connectivity / AMP 2-179552-4

TE Connectivity / AMP 2-179553-2

TE Connectivity / AMP 2-179553-3

TE Connectivity / AMP 2-179553-4

TE Connectivity / AMP 2-179554-3

TE Connectivity / AMP 2-179554-6

TE Connectivity / AMP 2-179555-3

TE Connectivity / AMP 2-179555-6

TE Connectivity / AMP 2-316080-2

TE Connectivity / AMP 2-316080-3

TE Connectivity / AMP 2-316080-5

TE Connectivity / AMP 2-316081-2

TE Connectivity / AMP 2-316081-3

TE Connectivity / AMP 2-316081-5

TE Connectivity / AMP 2-316130-3

TE Connectivity / AMP 2-316131-2

TE Connectivity / AMP 2-316131-5

TE Connectivity / AMP 2-316132-2

TE Connectivity / AMP 2-316132-3

TE Connectivity / AMP 2-316132-5

TE Connectivity / AMP 2-316133-2

TE Connectivity / AMP 2-316133-3

TE Connectivity / AMP 2-917337-2

TE Connectivity / AMP 2-917337-3

TE Connectivity / AMP 2-917337-5

TE Connectivity / AMP 2-917338-2

TE Connectivity / AMP 2-917338-3

TE Connectivity / AMP 2-917338-5

TE Connectivity / AMP 2-917657-2

TE Connectivity / AMP 2-917657-3

TE Connectivity / AMP 2-917657-5

TE Connectivity / AMP 2-917658-2

TE Connectivity / AMP 2-917658-3

TE Connectivity / AMP 2-917658-5

TE Connectivity / AMP 2-917659-5

TE Connectivity / AMP 2-917659-6

TE Connectivity / AMP 3-1123624-2

TE Connectivity / AMP 3-1123624-5

TE Connectivity / AMP 316516-2

TE Connectivity / AMP 316516-3

TE Connectivity / AMP 316516-5

TE Connectivity / AMP 316517-2

TE Connectivity / AMP 316517-3

TE Connectivity / AMP 316517-5

TE Connectivity / AMP 3-178127-6

TE Connectivity / AMP 3-178128-3

TE Connectivity / AMP 3-178129-6

TE Connectivity / AMP 3-178137-2

TE Connectivity / AMP 3-178137-3

TE Connectivity / AMP 3-178137-5

TE Connectivity / AMP 3-178139-2

TE Connectivity / AMP 3-178139-3

TE Connectivity / AMP 3-178139-5

TE Connectivity / AMP 3-178140-2

TE Connectivity / AMP 3-178140-3

TE Connectivity / AMP 3-178140-5

TE Connectivity / AMP 3-178141-2

TE Connectivity / AMP 3-178141-3

TE Connectivity / AMP 3-178141-5

TE Connectivity / AMP 3-178216-2

TE Connectivity / AMP 3-179554-3

TE Connectivity / AMP 3-179554-6

TE Connectivity / AMP 3-179555-3

TE Connectivity / AMP 3-179555-6

TE Connectivity / AMP 3-316080-2

TE Connectivity / AMP 3-316080-3

TE Connectivity / AMP 3-316080-5

TE Connectivity / AMP 3-316081-2

TE Connectivity / AMP 3-316081-3

TE Connectivity / AMP 353715-2

TE Connectivity / AMP 353715-3

TE Connectivity / AMP 353716-2

TE Connectivity / AMP 353716-2

TE Connectivity / AMP 353716-2

TE Connectivity / AMP 353716-3

TE Connectivity / AMP 353716-5

TE Connectivity / AMP 353717-2

TE Connectivity / AMP 353717-3

TE Connectivity / AMP 353718-2

TE Connectivity / AMP 353718-3

TE Connectivity / AMP 353718-5

TE Connectivity / AMP 3-917241-6

TE Connectivity / AMP 3-917241-8

TE Connectivity / AMP 3-917242-6

TE Connectivity / AMP 3-917242-8

TE Connectivity / AMP 3-917657-2

TE Connectivity / AMP 3-917657-3

TE Connectivity / AMP 3-917657-5

TE Connectivity / AMP 3-917658-2

TE Connectivity / AMP 3-917658-3

TE Connectivity / AMP 3-917658-5

TE Connectivity / AMP 3-917659-5

TE Connectivity / AMP 3-917659-6

TE Connectivity / AMP 4-1123624-2

TE Connectivity / AMP 4-1123624-5

TE Connectivity / AMP 5-1123624-2

TE Connectivity / AMP 5-1123624-5

TE Connectivity / AMP 5-178216-2

TE Connectivity / AMP 6-175196-5

TE Connectivity / AMP 900128-2

TE Connectivity / AMP 900167-1

TE Connectivity / AMP 917241-6

TE Connectivity / AMP 917241-8

TE Connectivity / AMP 917242-6

TE Connectivity / AMP 917242-8

TE Connectivity / AMP 917249-1

TE Connectivity / AMP 917251-2

TE Connectivity / AMP 917251-3

TE Connectivity / AMP 917251-5

TE Connectivity / AMP 917484-2

TE Connectivity / AMP 917484-3

TE Connectivity / AMP 917485-2

TE Connectivity / AMP 917485-3

TE Connectivity / AMP 917485-5

TE Connectivity / AMP 917511-2

TE Connectivity / AMP 917511-3

TE Connectivity / AMP 917512-2

TE Connectivity / AMP 917512-3

TE Connectivity / AMP 917512-5

TE Connectivity / DEUTSCH 1554472-1

TE Connectivity / DEUTSCH 1871794-1

TE Connectivity / DEUTSCH 1903601-2

TE Connectivity 5900121-2

TE Connectivity 5900121-4