TE Connectivity

TE / CGS原装进口 HS线绕电阻器 发货快TE高精度和高性能无源元件

从小型 SMD 元件到巨型定制产品,我们提供适用于众多应用和广大行业的无源元件。我们的许多功率电阻器能够加以定制,从而满足您的特定应用和需求。

TE Connectivity HSC200150RJ
TE Connectivity / CGS HSC755K7J
TE Connectivity / CGS HSC7550KK
TE Connectivity / CGS HSC7547RJ
TE Connectivity / CGS HSC75260RJ
TE Connectivity / CGS HSC75220RJ
TE Connectivity / CGS HSC7513RJ
TE Connectivity / CGS HSC300R56J
TE Connectivity / CGS HSC300R47J
TE Connectivity / CGS HSC300R32J
TE Connectivity / CGS HSC300R10J
TE Connectivity / CGS HSC3008R0J
TE Connectivity / CGS HSC30082RJ
TE Connectivity / CGS HSC3006R8J
TE Connectivity / CGS HSC3006R0J
TE Connectivity / CGS HSC300680RJ
TE Connectivity / CGS HSC3004R7J
TE Connectivity / CGS HSC3004R0J
TE Connectivity / CGS HSC3004K7J
TE Connectivity / CGS HSC30047RJ
TE Connectivity / CGS HSC3003R9J
TE Connectivity / CGS HSC3003R6J
TE Connectivity / CGS HSC3003R2J
TE Connectivity / CGS HSC3003K0J
TE Connectivity / CGS HSC30039RJ
TE Connectivity / CGS HSC30033RJ
TE Connectivity / CGS HSC300330RJ
TE Connectivity / CGS HSC3002R4J
TE Connectivity / CGS HSC30025RJ
TE Connectivity / CGS HSC30022RJ
TE Connectivity / CGS HSC30022KJ
TE Connectivity / CGS HSC300220RJ
TE Connectivity / CGS HSC300200RJ
TE Connectivity / CGS HSC3001R0J
TE Connectivity / CGS HSC30018KJ
TE Connectivity / CGS HSC30015RJ
TE Connectivity / CGS HSC30014R4J
TE Connectivity / CGS HSC30012R8J
TE Connectivity / CGS HSC30010RJ
TE Connectivity / CGS HSC300100RJ
TE Connectivity / CGS HSC250R47J
TE Connectivity / CGS HSC25082RJ
TE Connectivity / CGS HSC2506R8J
TE Connectivity / CGS HSC250680RJ
TE Connectivity / CGS HSC250510RJ
TE Connectivity / CGS HSC2504R7J
TE Connectivity / CGS HSC25047RJ
TE Connectivity / CGS HSC250470RJ
TE Connectivity / CGS HSC2503R3J
TE Connectivity / CGS HSC25033RJ
TE Connectivity / CGS HSC250330RJ
TE Connectivity / CGS HSC2502R2J
TE Connectivity / CGS HSC25027RJ
TE Connectivity / CGS HSC25022RJ
TE Connectivity / CGS HSC250220RJ
TE Connectivity / CGS HSC25011RJ
TE Connectivity / CGS HSC25010RJ
TE Connectivity / CGS HSC250100RJ
TE Connectivity / CGS HSC200R75J
TE Connectivity / CGS HSC200R47J
TE Connectivity / CGS HSC200R14J
TE Connectivity / CGS HSC200R13J
TE Connectivity / CGS HSC200R10J
TE Connectivity / CGS HSC20082RJ
TE Connectivity / CGS HSC20080RJ
TE Connectivity / CGS HSC2006R8J
TE Connectivity / CGS HSC20064RJ
TE Connectivity / CGS HSC2005R1J
TE Connectivity / CGS HSC20056RJ
TE Connectivity / CGS HSC200560RJ
TE Connectivity / CGS HSC20050KJ
TE Connectivity / CGS HSC2004R7J
TE Connectivity / CGS HSC20047RJ
TE Connectivity / CGS HSC200470RJ
TE Connectivity / CGS HSC20040RJ
TE Connectivity / CGS HSC2003R3J
TE Connectivity / CGS HSC200390RJ
TE Connectivity / CGS HSC200330RJ
TE Connectivity / CGS HSC2002R7J
TE Connectivity / CGS HSC2002R2
TE Connectivity / CGS HSC2002R0J
TE Connectivity / CGS HSC2002K4J
TE Connectivity / CGS HSC20024RJ
TE Connectivity / CGS HSC20022RJ
TE Connectivity / CGS HSC20022KJ
TE Connectivity / CGS HSC200220RJ
TE Connectivity / CGS HSC20020RJ
TE Connectivity / CGS HSC2001R0J
TE Connectivity / CGS HSC2001K5J
TE Connectivity / CGS HSC2001K2J
TE Connectivity / CGS HSC2001K0J
TE Connectivity / CGS HSC200180RJ
TE Connectivity / CGS HSC20015RJ
TE Connectivity / CGS HSC20015KJ
TE Connectivity / CGS HSC20012RK
TE Connectivity / CGS HSC20012KJ
TE Connectivity / CGS HSC200127RJ
TE Connectivity / CGS HSC20010RJ
TE Connectivity / CGS HSC200100RJ
TE Connectivity / CGS HSC150R47J
TE Connectivity / CGS HSC15082RJ
TE Connectivity / CGS HSC1506R8J
TE Connectivity / CGS HSC15068RJ
TE Connectivity / CGS HSC150680RJ
TE Connectivity / CGS HSC150510RJ
TE Connectivity / CGS HSC1504R7J
TE Connectivity / CGS HSC15047RJ
TE Connectivity / CGS HSC150470RJ
TE Connectivity / CGS HSC1503R3J
TE Connectivity / CGS HSC1503K3J
TE Connectivity / CGS HSC15033RJ
TE Connectivity / CGS HSC150330RJ
TE Connectivity / CGS HSC1502R2J
TE Connectivity / CGS HSC150240RJ
TE Connectivity / CGS HSC15022RJ
TE Connectivity / CGS HSC150220RJ
TE Connectivity / CGS HSC1501K8K
TE Connectivity / CGS HSC15018KJ
TE Connectivity / CGS HSC150150RJ
TE Connectivity / CGS HSC15010RJ
TE Connectivity / CGS HSC150100RJ
TE Connectivity / CGS HSC100R68J
TE Connectivity / CGS HSC100R56J
TE Connectivity / CGS HSC100R50J
TE Connectivity / CGS HSC100R47J
TE Connectivity / CGS HSC100R39J
TE Connectivity / CGS HSC100R27J
TE Connectivity / CGS HSC100R22J
TE Connectivity / CGS HSC100R18J
TE Connectivity / CGS HSC100R10J
TE Connectivity / CGS HSC100R044J
TE Connectivity / CGS HSC10082RJ
TE Connectivity / CGS HSC10075RJ
TE Connectivity / CGS HSC1006R8J
TE Connectivity / CGS HSC1006R4J
TE Connectivity / CGS HSC10068RJ
TE Connectivity / CGS HSC10068KJ
TE Connectivity / CGS HSC10060RJ
TE Connectivity / CGS HSC100600RJ
TE Connectivity / CGS HSC1005R6J
TE Connectivity / CGS HSC10056RJ
TE Connectivity / CGS HSC100560RJ
TE Connectivity / CGS HSC10050RJ
TE Connectivity / CGS HSC10050KJ
TE Connectivity / CGS HSC100-4R7
TE Connectivity / CGS HSC1004R3J
TE Connectivity / CGS HSC1004R0J
TE Connectivity / CGS HSC1004K7J
TE Connectivity / CGS HSC10047RJ
TE Connectivity / CGS HSC10047KJ
TE Connectivity / CGS HSC100470RJ
TE Connectivity / CGS HSC1003R9J
TE Connectivity / CGS HSC1003R3J
TE Connectivity / CGS HSC1003K9J
TE Connectivity / CGS HSC10039RJ
TE Connectivity / CGS HSC100390RJ
TE Connectivity / CGS HSC10036RJ
TE Connectivity / CGS HSC100-33R
TE Connectivity / CGS HSC10033KJ
TE Connectivity / CGS HSC100330RJ
TE Connectivity / CGS HSC1002R7J
TE Connectivity / CGS HSC100-2R2
TE Connectivity / CGS HSC1002K5J
TE Connectivity / CGS HSC1002K0J
TE Connectivity / CGS HSC10027RJ
TE Connectivity / CGS HSC100270RJ
TE Connectivity / CGS HSC10025RJ
TE Connectivity / CGS HSC10022RF
TE Connectivity / CGS HSC100-22R
TE Connectivity / CGS HSC10022KJ
TE Connectivity / CGS HSC10020RJ
TE Connectivity / CGS HSC10020RF
TE Connectivity / CGS HSC100204RJ
TE Connectivity / CGS HSC100200RJ
TE Connectivity / CGS HSC100-1R5
TE Connectivity / CGS HSC1001R0J
TE Connectivity / CGS HSC1001R0F
TE Connectivity / CGS HSC1001K2J
TE Connectivity / CGS HSC100180RJ
TE Connectivity / CGS HSC10016R6J
TE Connectivity / CGS HSC10015RJ
TE Connectivity / CGS HSC100150RJ
TE Connectivity / CGS HSC10012RJ
TE Connectivity / CGS HSC100120RJ
TE Connectivity / CGS HSC10010RJ
TE Connectivity / CGS HSC100-100R
TE Connectivity / CGS 1625999-2
TE Connectivity / CGS 1-1625999-0
HSC755K7J
HSC7550KK
HSC7547RJ
HSC75260RJ
HSC75220RJ
HSC7513RJ
HSC300R56J
HSC300R47J
HSC300R32J
HSC300R10J
HSC3008R0J
HSC30082RJ
HSC3006R8J
HSC3006R0J
HSC300680RJ
HSC3004R7J
HSC3004R0J
HSC3004K7J
HSC30047RJ
HSC3003R9J
HSC3003R6J
HSC3003R2J
HSC3003K0J
HSC30039RJ
HSC30033RJ
HSC300330RJ
HSC3002R4J
HSC30025RJ
HSC30022RJ
HSC30022KJ
HSC300220RJ
HSC300200RJ
HSC3001R0J
HSC30018KJ
HSC30015RJ
HSC30014R4J
HSC30012R8J
HSC30010RJ
HSC300100RJ
HSC250R47J
HSC25082RJ
HSC2506R8J
HSC250680RJ
HSC250510RJ
HSC2504R7J
HSC25047RJ
HSC250470RJ
HSC2503R3J
HSC25033RJ
HSC250330RJ
HSC2502R2J
HSC25027RJ
HSC25022RJ
HSC250220RJ
HSC25011RJ
HSC25010RJ
HSC250100RJ
HSC200R75J
HSC200R47J
HSC200R14J
HSC200R13J
HSC200R10J
HSC20082RJ
HSC20080RJ
HSC2006R8J
HSC20064RJ
HSC2005R1J
HSC20056RJ
HSC200560RJ
HSC20050KJ
HSC2004R7J
HSC20047RJ
HSC200470RJ
HSC20040RJ
HSC2003R3J
HSC200390RJ
HSC200330RJ
HSC2002R7J
HSC2002R2
HSC2002R0J
HSC2002K4J
HSC20024RJ
HSC20022RJ
HSC20022KJ
HSC200220RJ
HSC20020RJ
HSC2001R0J
HSC2001K5J
HSC2001K2J
HSC2001K0J
HSC200180RJ
HSC20015RJ
HSC20015KJ
HSC200150RJ
HSC20012RK
HSC20012KJ
HSC200127RJ
HSC20010RJ
HSC200100RJ
HSC150R47J
HSC15082RJ
HSC1506R8J
HSC15068RJ
HSC150680RJ
HSC150510RJ
HSC1504R7J
HSC15047RJ
HSC150470RJ
HSC1503R3J
HSC1503K3J
HSC15033RJ
HSC150330RJ
HSC1502R2J
HSC150240RJ
HSC15022RJ
HSC150220RJ
HSC1501K8K
HSC15018KJ
HSC150150RJ
HSC15010RJ
HSC150100RJ
HSC100R68J
HSC100R56J
HSC100R50J
HSC100R47J
HSC100R39J
HSC100R27J
HSC100R22J
HSC100R18J
HSC100R10J
HSC100R044J
HSC10082RJ
HSC10075RJ
HSC1006R8J
HSC1006R4J
HSC10068RJ
HSC10068KJ
HSC10060RJ
HSC100600RJ
HSC1005R6J
HSC10056RJ
HSC100560RJ
HSC10050RJ
HSC10050KJ
HSC100-4R7
HSC1004R3J
HSC1004R0J
HSC1004K7J
HSC10047RJ
HSC10047KJ
HSC100470RJ
HSC1003R9J
HSC1003R3J
HSC1003K9J
HSC10039RJ
HSC100390RJ
HSC10036RJ
HSC100-33R
HSC10033KJ
HSC100330RJ
HSC1002R7J
HSC100-2R2
HSC1002K5J
HSC1002K0J
HSC10027RJ
HSC100270RJ
HSC10025RJ
HSC10022RF
HSC100-22R
HSC10022KJ
HSC10020RJ
HSC10020RF
HSC100204RJ
HSC100200RJ
HSC100-1R5
HSC1001R0J
HSC1001R0F
HSC1001K2J
HSC100180RJ
HSC10016R6J
HSC10015RJ
HSC100150RJ
HSC10012RJ
HSC100120RJ
HSC10010RJ
HSC100-100R
1625999-2
1-1625999-0